Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter eller uppgifter som i kombination med annan information kan bli personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress och uppgifter om IP-nummer eller liknande. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

SF Bokhandeln AB, org. nummer: 556389 – 7478, Box 2300, 103 17 Stockholm är personuppgiftsansvarig om inte något annat anges.

SF Bokhandeln behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Du handlar i vår webbshop

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av SF-Bokhandeln i samband med att du registrerar dig på webbplatsen. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • namn
 • adress
 • postnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Laglig grund: avtal. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra din beställning. Vi måste dessutom uppfylla vår redovisningsskyldighet enligt bokföringslagen. Det betyder att vi också kommer att spara dina uppgifter också för det ändamålet. Den lagliga grunden är då uppfyllande av rättslig förpliktelse. För det syftet sparar vi dina personuppgifter i enlighet med vad som står i bokföringslagen, det vill säga 7 år efter avslutat räkenskapsår.

Dessa uppgifter säljs aldrig vidare och delas enbart med transportfirma, tryckeri, betallösning, marknadsföringsbyrå och vår IT-support.

Du har anmält intresse för vår nyhetskatalog

Då samlar vi in följande personuppgifter:

 • namn
 • adress
 • postnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

 

Den lagliga grunden för den behandlingen är ditt samtycke. Vi vet att det ger oss rätt att lagra dina personuppgifter för det här ändamålet tills du drar tillbaks ditt samtycke men vi vet också att det är jobbigt att avbeställa saker ibland. Det betyder i praktiken att om vi får nyhetskatalogen i retur så raderar vi dina personuppgifter eller om du inte beställer något ur nyhetskatalogen så tar vi bort dina personuppgifter efter 3 år.

Dessa uppgifter delas med vårt tryckeri Elanders AB.

Om du skapar ett konto på vår hemsida

Då samlar vi in följande personuppgifter:

 • namn
 • adress
 • postnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Den lagliga grunden för den behandlingen är ditt samtycke. Vi lagrar dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke eller om ditt konto är inaktivt under tre år.

Dessa uppgifter delas med vår IT-support, Bricco AB och vår marknadsföringsbyrå..

I samband med att du deltar i en tävling på vår hemsida eller via våra sidor i sociala medier

Personuppgifter som du väljer att lämna i samband med deltagande i en kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor. Vi samlar in följande personuppgifter: (mejlkontakt om via FB) Annars hemsidan i inloggat läge. Uppgifterna sparas till dess att tävlingen är avslutad

Om det är en tävling på vår hemsida så deltar du via ditt konto hos oss. Vi behandlar då följande personuppgifter för att kunna skicka priset till dig:

 • Namn
 • Adress
 • e-post

Om det är en tävling via en våra sidor i sociala medier så behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-post

Du ges sedan valet att antingen komma in till en av våra butiker för att hämta ditt pris eller att vi skickar priset till dig. Om du vill att vi skickar priset till dig så behandlar vi dessutom följande personuppgifter:

 • Adress

Den lagliga grunden för behandlingen är det samtycke som du ger. Vi behandlar inte dina personuppgifter för det här ändamålet längre än vad som är nödvändigt för att administrera tävlingen.

Denna information används inte av SF-Bokhandeln i något övrigt syfte.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter samlas även in vid prenumeration på SF-Bokhandelns nyhetsbrev. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • E-postadress

Laglig grund: samtycke

Lagringstid: Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant genom att fylla i vår avanmälningssida.

Om du mejlar oss

Vi är så glada för att du hör av dig! När du hör av dig behandlar vi följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Övriga personuppgifter som du väljer att dela med dig av till oss

Den lagliga grunden för den här behandlingen är berättigat intresse. Vi tycker att vi har ett berättigat intresse att ha en god kontakt med dig och svara på ditt meddelande. (Vi gillar ju människor som delar vår passion). Vissa av de frågor som du ställer är lätta att svara på och de meddelandena som innehåller dina personuppgifter raderas omedelbart men ibland så har vi en längre konversation och då sparar vi den så länge som det behövs men aldrig längre än 2 år.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Överföring till tredje land

Det förekommer inte.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: du kan när som helst kontakta SF Bokhandeln AB (kontakt e-post eller liknande) och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kopian innehåller de personuppgifter som SF Bokhandeln AB har om dig, och:

 • varför personuppgifterna behandlas
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 • de mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna
 • hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms
 • varifrån de personuppgifter kommer som du inte har lämnat
 • om SF Bokhandeln AB använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig
 • om personuppgifterna skulle ha förts över till ett land utanför EU/EES så har du också rätt att få reda på vilka skyddsåtgärder som SF Bokhandeln AB har vidtagit vid överföringen.

 

Rätt till rättelse: Du kan när som helst kontakta SF Bokhandeln AB och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att SF Bokhandeln AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in, eller
 • du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än SF Bokhandeln AB:s berättigade intresse, eller
 • i de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaks ditt samtycke, eller
 • du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från SF Bokhandeln AB, eller
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

 

I vissa fall kommer inte SF Bokhandeln AB att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer SF Bokhandeln AB att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger SF Bokhandeln AB möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då SF Bokhandeln AB inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att SF Bokhandeln AB inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att SF Bokhandeln AB:s behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.
 • Om SF Bokhandeln AB har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om SF Bokhandeln AB berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

 

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får SF Bokhandeln AB bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste SF Bokhandeln AB inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. SF Bokhandeln AB måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar: du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos SF Bokhandeln AB. När SF Bokhandeln AB anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan tex vara för direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av SF Bokhandeln AB:s tjänster, så sker en intresseavvägning. SF Bokhandeln AB:s intresse av att tex förebygga missbruk av SF Bokhandeln AB:s tjänster vägs mot ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får SF Bokhandeln AB inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om SF Bokhandeln AB inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. SF Bokhandeln AB får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska SF Bokhandeln AB upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Notera att om det är du som kontaktar SF Bokhandeln AB för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet: om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit SF Bokhandeln AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att SF Bokhandeln AB kan neka dig detta.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med behandlingen av mina personuppgifter?

Om du inte är nöjd med den behandling av dina personuppgifter som SF Bokhandeln AB gör så är du välkommen att kontakta fragor@sfbok.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Växel: 08-657 61 00

www.datainspektionen.se

När samlar SF-Bokhandeln in Cookies? 

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. SF-Bokhandelns webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Det här är tjänster som också använder sig av cookies. 

Vi använder Facebook för konverteringsmätningar. Dessa uppgifter är grunden för statistik och användarbeteende på vår hemsida, men vi kan ej koppla dem till enskilda användares Facebook-profiler. I och med att du använder vår webbplats och godkänner användningen av cookies, sparas en cookie beträffande Facebook-pixeln.
Även Facebook lagrar och bearbetar uppgifterna och kan alltså spåra sidbeteende på användarnivå och använda informationen för egna marknadsföringsändamål. Läs Facebooks integritets- och sekretesspolicy för att ta reda på hur de använder uppgifterna. Där kan du också ställa in hur du vill att Facebook och dess partneföretag ska kunna använda dina uppgifter.

 

Hur sker uppdateringar av den här personuppgiftspolicyn?

Om vi skulle behöva ändra vår Integritetspolicy så kommer du att få information om ändringarna här på vår hemsida. Om du på grund av de ändringar som görs vill ändra sättet som SF Bokhandeln AB behandlar dina personuppgifter så rekommenderar vi att du kontaktar oss på fragor@sfbok.se.

Denna integritetspolicy är gällande från: 2021-05-10 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

Senast uppdaterad: 2021-05-19

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev